Általános Szerződési Feltételek

1.  A Posta Paletta Zrt. (továbbiakban Utazási Iroda, székhelye: 1138 Budapest, Tomori u. 34.., Telefon: +36-40/201-043, Fax: 06-1-288-1508, MKEH nyilvántartási száma: U-001597, cégjegyzékszáma: 01-10-047009, adószáma: 23300734-2-41) által szervezett utazásokra az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) kormányrendelet, a Magyar Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései és a jelen feltételekben foglaltak az irányadók. Amennyiben az Utazási Iroda belföldi utazásszervező, aki szállás vagy egyéb szolgáltatást nyújtó jogi vagy természetes személy megbízásából utazás-, szállás-, ill. egyéb szolgáltatás közvetítőjeként jár el, akkor az adott szolgáltató utazási feltételei alkalmazandók. Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal elérhetősége: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Cégbíróság. A Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfém hitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály elérhetősége: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919.  Az ÁSZF az utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

2. Az utazási szerződés és elválaszthatatlan mellékletei (turisztikai ajánlat, általános és hasznos információk tájékoztató, akciós ajánlat, jelentkezési lap, megrendelő és visszaigazolás, valamint minden olyan információ, amelyet az Utazási Iroda nyomtatott vagy elektronikus írásos formában nyilvánosságra hoz) tartalmazzák az utazásra vonatkozó adatokat a következők szerint:
•  úti cél, útvonal, tartózkodási helyek,
• szállás helye, típusa, főbb jellemzőinek meghatározásával, a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozattal, 
• indulás és visszaérkezés pontos helye, annak időpontja, az úti tervben szereplő indulási és érkezési időpontok, 
• az utazási ajánlat időtartama napok és/vagy éjszakák számának megadásával. A napok száma tartalmazza az utazással érintett napokat, beleértve az indulási naptól az érkezés napjáig,
• az Utas által megrendelt részszolgáltatások, az azokon való részvétel feltételei, részvételi díj forintban meghatározott összege, amely magába foglalja a szervezési díjat is,
• a részvételi díjban benne nem foglalt és az Utazási Iroda által külön felszámításra kerülő adók, illetékek, fakultatív programok és egyéb kötelező terhek forintban meghatározott összege, valamint ezen összegek változásának lehetőségére vonatkozó figyelemfelhívás,
• befizetendő előleg, ill. az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj fennmaradó részének megfizetési rendje,
• szállítóeszközök jellemzői és kategóriája, adott esetben a személyszállítás eszköze és a célállomása,
• az étkezésekre vonatkozó tájékoztatás,
• legalacsonyabb létszám és az a határidő, ameddig az utazás elmaradásáról az Utazási Iroda az Utast értesíteni köteles,
 
Az Utazási Iroda kötelezi magát arra, hogy az Utas rendelkezésére bocsátja nyomtatott vagy elektronikus formában a turisztikai ajánlatot, általános és hasznos információk tájékoztatót, amelyre figyelemmel az Utas kijelenti, hogy az Utazási Iroda által kiadott turisztikai ajánlatot, általános és hasznos információk tájékoztatót, és jelen szerződés egyéb, fent felsorolt mellékleteiben rögzített részletes feltételeket megismerte és/vagy átvette, azokat elfogadja. 
Az e szerződésben szereplő utazási ajánlatban történt változásokról az Utazási Irodateles tájékoztatni az Utast. Amennyiben lényeges változás következik be (a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja, az utazás időpontjának megváltozása, az eredeti ajánlathoz képest alacsonyabb kategóriájú szálláshely biztosítása) az utazási szerződés megkötését követően, úgy az Utas az erről szóló értesítés kézhezvételétől jogosult a szerződéstől elállni (lemondani), amely döntését haladéktalanul köteles az Utazási Iroda tudomására hozni. Az Utas ebben az esetben igényt tarthat az eredetivel azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra, ha ennek nyújtására az Utazási Irodának lehetősége van. Amennyiben erre nem képes, vagy az Utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazási Iroda – amennyiben a teljes összeg befizetése megtörtént – a befizetett díjat 8 napon belül utalással visszafizeti az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamattal együtt, valamint megtéríti az Utasnak az elállás következtében felmerült jogos és igazolt kárát. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Utasnak kifizethető kártérítés összegét a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozzák.

3. Az Utazási Iroda az általa kiadott utazási és turisztikai ajánlattól közöltektől eltérhet, amennyiben a változásokat az utazási szerződés megkötése előtt az Utassal – igazolható módon – közli.

4. Az Utas szolgáltatást az Utazási Irodától az ÁSZF aláírásával és a megrendelőlap kitöltésével és aláírásával igényelhet. Az Utas tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ÁSZF rendelkezései rá nézve annak aláírásától kötelezőek. A megrendeléstől történő elállás esetén az Utas az ÁSZF-ben az utazási szerződéstől történő elállás esetére meghatározott bánatpénzt köteles fizetni az Utazási Irodának. Amennyiben az Utazási Iroda a megrendelést nem tudja visszaigazolni, illetve, a felajánlott, megrendeléstől eltérő szolgáltatásokat az Utas nem fogadja el, úgy a befizetett összeget az Utas részére visszatéríti. 

5. Az utazási szerződést minden esetben írásban kell megkötni.  Az utazási szerződés akkor jön létre, ha az Utas az ÁSZF elfogadását annak aláírásával megerősítette, az Utas az ÁSZF-ben meghatározott részvételi díjelőleget  - amennyiben a  felek az utazási szerződésben a díjelőleg megfizetéséről nem állapodtak meg eltérően -kifizette, továbbá az utazási szerződést az Utas és az Utazási Iroda együttesen is aláírta.
5.1. Amennyiben az Utazási Iroda a szolgáltatások teljesítését azonnal vállalja, úgy foglaláskor az utazási szerződés mindkét fél részéről aláírásra kerül és a fenti feltételek teljesülése esetén azonnal hatályba lép.  
5.2. Amennyiben a teljesítés vállalásáról az Utazási Iroda azonnal nem tud nyilatkozni (lekérés miatt), úgy a szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés visszaigazolását követően a felek aláírják az utazási szerződést. Amennyiben nem személyesen az Utas foglalja le az utat, hanem javára harmadik személy, az Utazási Iroda nem vizsgálja azt a tényt, hogy a Megrendelő jogszerűen képviseli-e az Utast és mentesül a hibás adatközlésből fakadó károk megtérítése alól. 
A Megrendelőt (az Utas javára szerződést kötő harmadik személyt) terhelik az Utast terhelő kötelezettségek és felelősség. A Megrendelő írja alá az utazási szerződést, a jogok pedig az Utast illetik, illetve a kötelezettségek és felelősség az Utas első fellépését követően az Utast terhelik. Az Utas a fellépésével az utazási szerződést és a Megrendelő intézkedéseit magára nézve kötelezőnek tekinti. A jogosultságokról és kötelezettségekről a Megrendelő az Utast köteles tájékoztatni és a tájékoztatási kötelezettség elmulasztásának következményei a Megrendelőt terhelik. 
Az Utas nyilatkozik, hogy a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben, ill. adóalanyként, de saját nevében és javára (azaz Utasként), vagy adóalanyként saját nevében, de más javára veszi igénybe.
Amennyiben az utazási szerződés megkötését követően az Utas által megadott adatokban (pl. lakcím, telefonszám, e-mail cím, stb.) változás történik, köteles az Utazási Irodát haladéktalanul értesíteni. Ennek elmulasztásából, késedelmes teljesítéséből, valamint a pontatlan adatközlésből eredő károkért az Utas felel. Az Utas kijelenti, hogy a számára biztosított turisztikai szolgáltatási ajánlat feltételeit megismerte és elfogadta, valamint az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Az Utas kijelenti, hogy az utazási szerződésben foglalt adatokat önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában adta meg és hozzájárul ahhoz, hogy azokat az Utazási Iroda turisztikai szolgáltatás biztosításához kezelje. Az Utas, ill. a Megrendelő kijelenti, hogy az általa képviselt személyek adatai tekintetében rendelkezik az Ő önkéntes hozzájárulásukkal az adatok megadásához. Az Utas, ill. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelentkezéssel összefüggő adatokat az Utazási Iroda kezeli és ehhez a Foltnet Kft.-t, mint adatfeldolgozót veszi igénybe. Az Utazási Iroda által igénybe vett további adatfeldolgozók listája az Utazási Iroda weboldalán (www.postautazas.hu) érhető el. Az Utas, ill. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adatokat az Utazási Iroda – jogszabályban meghatározott eltérő kötelezettség hiányában – adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az Utas, ill. Megrendelő az utazási szerződés megkötésekor hozzájárulhat személyes és egyéb adatainak (így különösen e-mail cím, telefonszám, lakcím) Utazási Iroda által marketing célokra történő kezeléséhez és felhasználásához.  Az Utas, ill. Megrendelő az utazási szerződés megkötésével egy időben történő hozzájárulása esetén kijelenti, hogy megfelelő tájékoztatás birtokában önkéntesen járult hozzá, hogy az Utazási Iroda az adatait és az általa képviselt személyek adatait marketing céllal kezelje és felhasználja. Az adatokat az Utazási Iroda kezeli és ehhez a fenti, ill. a weboldalán feltüntetett adatfeldolgozókat veheti igénybe. Az adatok kezelésének időtartama a hozzájárulás visszavonásáig tart. Adatkezelés közös szabályai:
Az Utas tudomásul veszi, hogy bármikor kérhet tájékoztatást az adatok kezeléséről az Utazási Iroda elérhetőségein. Az Utas bármikor visszavonhatja – eltérő jogi szabályozás hiányában - hozzájárulását, kérheti a magára vonatkozó adatok törlését, helyesbítését, zárolását az Utazási Iroda elérhetőségein. Az Utas tudomásul veszi, hogy hozzájárulásának visszavonása, az adatok törlése iránti kérelme a turisztikai szolgáltatás biztosításának meghiúsulását eredményezheti.
Az Utas tudomásul veszi, hogy az adatokat az Utazási Iroda és az adatfeldolgozók azon munkavállalói ismerhetik meg, akik a turisztikai szolgáltatás lebonyolításában vagy az ajánlatok kiküldésében, ill. a szükséges informatikai rendszer üzemeltetésében részt vesznek. Az Utas tudomásul veszi, hogy adataival kapcsolatos jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
 
6. Fizetési feltételek és fizetési módozatok 
6.1 Fizetési feltételek és fizetési módozatok valamennyi külföldi utazás/szolgáltatás esetén, valamint a külföldi és belföldi saját szervezésű autóbuszos utazás esetén
6.1.1. Fizetési feltételek
Az Utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díj előleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az Utazási Iroda más Utasnak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás elindulása előtt 30 nappal esedékes, feltéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre nincs szükség. A fizetendő részvételi díj előleg az utazás részvételi díjának 30%-a, feltéve hogy a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget nem ró az Utazási Irodára. Az utazás megkezdését megelőző 30 napon belüli jelentkezés esetén a részvételi díj teljes összege fizetendő.
Menetrendszerinti repülőjeggyel kombinált utazási csomag esetében az előleg minimum a repülőjegy(ek), illeték(ek) árának összege és az egyéb szolgáltatások 30 %-a. Csak repülőjegy vásárlása esetében a teljes részvételi díj (repülőjegy és repülőtéri illeték) fizetendő. 
Utazási iroda fenntartja a jogot arra, hogy  egyedi,  csoportos, , akciós stb ajánlatában a fizetési feltételek eltérő módon kerüljenek megállapításra. 

6.1.2. Fizetési módozatok: a részvételi díj megfizetése banki átutalással, bankszámlára történő készpénz befizetéssel, készpénz átutalási megbízással (csekk, átvehető az Utazási Irodában vagy igényelhető megrendeléskor) vagy Posta Paletta ajándék utalvánnyal történhet. Posta Paletta Ajándék Utalványt irodánkban személyesen vagy postai úton megküldve tudunk fizetésre elfogadni.
6.2. Fizetési feltételek és fizetési módozatok belföldi utazás esetén 
6.2.1.1. Fizetési feltételek belföldi Posta szálláshely foglalása esetén:
A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díjának készpénzben történő vagy Posta Paletta Ajándék Utalvánnyal történő megfizetése legkésőbb a szállás elfoglalásának napján esedékes. Banki átutalással, bankszámlára történő készpénz befizetéssel vagy készpénz átutalási megbízással (csekk, átvehető az Utazási Irodában vagy igényelhető megrendeléskor) történő fizetés esetén a teljes részvételi díjnak az Utazási Iroda bankszámláján legkésőbb a szállás elfoglalásának napját megelőző nap jóváírásra kell kerülnie.
Utazási iroda fenntartja a jogot arra, hogy egyedi, csoportos, akciós stb ajánlatában a fizetési feltételek eltérő módon kerüljenek megállapításra. 
6.2.1.2. Közvetített szállások esetében a szolgáltató saját szerződési feltételei az irányadóak.
6.2.2. Fizetési módozatok: az Utazási Iroda belföldi csomag- és szállásajánlatai részvételi díjának megfizetése történhet banki átutalással, bankszámlára történő készpénz befizetéssel, készpénz átutalási megbízással (csekk, átvehető az Utazási Irodában vagy igényelhető megrendeléskor) vagy Posta Paletta Ajándék Utalvánnyal a megrendelt ajánlatra vonatkozó fizetési feltétel betartásával. Posta Paletta Ajándék Utalványt irodánkban személyesen vagy postai úton megküldve tudunk fizetésre elfogadni. 
6.3. Az Utas tudomásul veszi, hogy a jelzett fizetési határidő be nem tartása a már megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezheti és a lemondási feltételek lépnek életbe. 
6.4. A részvételi díj előleg megfizetett összege teljes mértékben visszajár az Utasnak, ha az utazás az Utazási Iroda érdekkörében felmerült bármely okból hiúsul meg. 
6.5. Amennyiben az Utazási Iroda bizonyos utakat akciós áron értékesít, az Utas a korábban megrendelt út árát az akciós részvételi díjra módosítani nem tudja.
6.6. A kedvezmények igénybevételére való jogosultságot az Utas köteles a megrendeléskor bejelenteni. Kedvezményre vonatkozó utólagos bejelentéseket az Utazási Irodának nem áll módjában elfogadni. 
 
7. Az Utazási Iroda vállalja, hogy a teljes részvételi díj Utas által való megfizetését követően kalkulált ÁFA-T tartalmazó számlát állít ki az Utas nevére. Az Utazási Iroda abban az esetben, ha az Utas a szerződéstől az utazás megkezdése előtt eláll, vagy ha az utazás az Utazási Iroda érdekkörében felmerült bármely okból meghiúsul, kötelezettséget vállal arra, hogy az Utas által megfizetett - amennyiben jogosult, akkor a lemondási költséggel, mint bánatpénzzel csökkentett - részvételi díjat az Utasnak közvetlenül vagy közvetítője útján legkésőbb az elállástól számított 8 napon belül visszatéríti.
 
8.1. Az Utazási Iroda a részvételi díjat a jogszabályban előírt esetekben (közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági árának változása (üzemanyagköltség változása), egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, üzemanyagár és egyéb kötelező terhek: üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték, stb.; és deviza-forint árfolyam időközi változása) legkésőbb az utazás megkezdése előtti 20. napig felemelheti. Amennyiben a díjemelés a 8%-ot meghaladja, az Utas az értesítés kézhezvételétől számított 48 órán belül írásban tett és bizonyítható módon az Utazási Iroda részére megküldött nyilatkozattal elállhat a szerződéstől és a befizetett díjelőleget vagy részvételi díjat az Utazási Iroda visszafizeti. Amennyiben az Utas nem nyilatkozik, úgy az Utazási Iroda elfogadottnak tekinti a módosítást, így az Utas vállalja a különbözeti összeg megfizetését.
Az Utazási Iroda a meghirdetett saját szervezésű ajánlatainak árát 320 HUF/EUR és 50 HUF/HRK FHB deviza eladási árfolyamig nem változtatja. Az ezt meghaladó árfolyamváltozás mértékével emelkedik a teljes részvételi díj. A díjemelés mértéke megegyezik a szolgáltatást nyújtó alvállalkozó által az utazásszervezőre áthárított üzemanyagár 1 főre jutó részének, továbbá az illeték, adó és egyéb kötelező teher díjának árfolyamváltozás miatti emelkedésével.
8.2. Az Utazási Iroda figyelemmel a 16. pontra rögzíti, hogy repülőgéppel közlekedő Utasokkal kapcsolatosan a légitársaságok által előre nem közölt, közbeeső leszállásokra, repülőgép cseréjére – a légitársaság szabályzata szerint, egyúttal az Utazási Iroda felelősségének kizárásával – bármikor sor kerülhet, valamint a légitársaságok indulási és érkezési időpontjai tájékoztató jellegűek, nem képezik az utazási szerződés részét. Ilyen jellegű módosításról az Utazási Iroda érintett Utasait tájékoztatja, amint a módosításról tudomást szerez. Az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, közbenső leszállások, repülési útvonal, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásáért az Utazási Irodát felelősség nem terheli. A légitársaság fenntartja magának ezen változtatások  jogát. Az érvényes pontos indulási és érkezési időpontokat az úti okmányok tartalmazzák. 
8.3. Amennyiben az utazás időtartama alatt autóbuszos utazás esetén technikai okok (műszaki meghibásodás, időjárási-, útviszonyok) miatt jelentős késés következik be, ezekért az Utazási Irodát felelősség nem terheli. Az Utazási Iroda köteles – a lehetőségek figyelembevételével –a hiba elhárításáról intézkedni. Az Utazási Iroda az útvonal változtatás jogát célszerűségi megfontolásokból fenntartja.
8.4. Abban az esetben, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az "utazásra nem javasolt" utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az Utazási Iroda, amennyiben lehetőség van rá, a megrendelt szolgáltatással azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást kínálhat, amennyiben az így kínált szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríti. Amennyiben az Utas nem fogadja el a felkínált szolgáltatást, akkor elállhat a szerződéstől, a befizetett díjat az Utazási Iroda haladéktalanul visszafizeti. Abban az esetben, ha az Utas elfogadja a helyettesítő szolgáltatást a felek módosítják az utazási szerződést.
8.5. A szálloda részéről történő túlfoglalásért (overbooking) az Utazási Iroda nem felel. A szálloda részéről történő túlfoglalás esetén az Utazási Iroda köteles megkísérelni az eredetivel megegyező vagy magasabb kategóriájú vagy értékű szállás biztosítását az Utas számára. A költségkülönbözet az Utast nem terheli. A jelen pontban meghatározottakon túl a túlfoglalásért az Utazási Irodát nem terheli további helytállási vagy kártérítési kötelezettség. Amennyiben az Utas a felajánlott szállást indokoltan nem fogadja el, úgy az Utazási Iroda a befizetett összeget visszautalja. Az Utas indokoltan nem fogadja el a felajánlott szálláshelyet, amennyiben az Utazási Iroda nem tud azonos, vagy hasonló kategóriájú/értékű szálláshelyet biztosítani. Ezen túlmenően további felelősség az Utazási Irodát túltöltés esetén nem terheli. 
 
9. Az Utazási Iroda az utazás megkezdése előtt írásban tett nyilatkozattal legkésőbb 20 nappal az utazási szerződéstől elállhat, különösen akkor, ha az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám hiányzik. Megilleti az elállás joga az Utazási Irodát abban az esetben is, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható külső körülmény (a célországban bekövetkezett – az emberi életet és egészséget, illetve a vagyon biztonságát veszélyeztető – sztrájk, háborús és politikai konfliktus, terrortámadás, közveszély, katasztrófa, természeti csapások, nemzetközi embargó vagy közúti, vasúti, légitársaságok által egyoldalúan érvényesített felelősségi korlátozások (továbbiakban vis major)) veszélyezteti. 
Amennyiben az Utazási Iroda a szerződéstől eláll, az Utas 
a) az eredetivel azonos vagy magasabb értékű/kategóriájú helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazási Irodának lehetősége van. Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Utast terheli, ha alacsonyabb értékű az Utazási Iroda köteles a különbözetet az Utasnak megtéríteni. 
b) követelheti a teljes befizetett díj visszafizetését és a díj után járó az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetését. Amennyiben az Utazási Iroda nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, az Utazási Iroda a fentiekben foglaltakon túlmenően köteles az Utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, kivéve, ha:
• az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető, avagy általa nem befolyásolható ésszerűen el nem hárítható külső körülmény merül fel, amelyet a szerződés megkötésekor nem látott és az adott helyzetben elvárható gondossággal nem is láthatott előre (vis major esete) vagy 
• a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el és erről az Utast az utazás megkezdését 20 nappal megelőzően írásban tájékoztatta.
 
10. Amennyiben az Utazási Iroda az utazás feltételeit a szerződéskötés után rajta kívül álló okból lényegesen meg kívánja változtatni (a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja, az utazás időpontjának megváltozása, az eredeti ajánlathoz képest alacsonyabb kategóriájú szálláshely biztosítása) köteles erről az Utast haladéktalanul tájékoztatni. Az Utas választása szerint elállhat a szerződéstől, vagy ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díjának (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést. Az Utas ezen döntéséről haladéktalanul, de legkésőbb a változás közlésétől számított 3 napon belül köteles írásban tájékoztatni az Utazási Irodát. Az elállás jogkövetkezményeire a 9 a) és b) pontban foglaltak irányadók. Amennyiben az Utas a megadott határidőn belül az Utazási Irodát nem tájékoztatja írásban, úgy az Utazási Iroda az Utas érintett valamennyi foglalását törölheti. Az Utazási Irodát ezen törlésekért felelősség nem terheli az Utassal szemben. Nem minősül a szerződés lényeges változtatásának, ha az Utazási Iroda az egyes részszolgáltatásokat (fakultatív program) kényszerű okokból megváltoztatta, vele azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást biztosított. Amennyiben az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Utazási Iroda az Utasra nem hárítja át. Amennyiben az Utazási Iroda ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az Utas azt indokoltan nem fogadja el, az Utazási Iroda – amennyiben az Utas erre igényt tart – gondoskodik az Utasnak az utazás kiinduló helyére (ahonnan a részszolgáltatás igénybevételére indult), vagy az Utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre (amely helyszín az utazási szerződésben vállalt szolgáltatásokhoz köthető) történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni. 
 
11. Lemondási és módosítási feltételek
11.1. Lemondási és módosítási feltételek valamennyi külföldi utazás/szolgáltatás esetén, valamint a külföldi és belföldi saját szervezésű autóbuszos utazás esetén 
Amennyiben az Utas - írásban tett nyilatkozattal - nem a 8.1., és 8.3. pontban felsorolt okok, illetve az utazási szerződésben foglaltak lényeges változtatása miatt, az utazás megkezdése előtt 35 napig az utazási szerződéstől eláll, vagy a szerződést bármikor módosítja, az utazás teljes részvételi díjának 10 %-át, legfeljebb 5.000 Ft/foglalás köteles bánatpénzként megfizetni. A lényeges módosítás az utazási szerződéstől való elállásnak minősül (pl.: az utazás időpontjának megváltoztatása, szállodacsere, utazási csomag tartalmának megváltoztatása, létszám csökkentése, esetenként a névváltoztatás). Amennyiben az Utas az utazás megkezdése előtt 35 napig az utazási szerződést kisebb mértékben módosítja (névváltoztatás, ellátás) 5.000 Ft módosítási díjat köteles fizetni módosításonként. 35 napon belül beérkező a szerződés lényeges pontjaira vonatkozó módosítási kérelem a szerződéstől történő elállásnak minősül és a lemondási feltételek lépnek életbe.
Amennyiben az Utas a megrendelés vagy az utazási szerződés aláírását követően az utazás megkezdése előtti 35 napon belül a megrendeléstől vagy az utazási szerződéstől eláll, vagy a megrendelést/utazási szerződést lényegesen módosítja, az alábbi kártalanítást kell bánatpénzként megfizetnie:
• 35-20. nap a részvételi díj 40 %-a,
• 19-11. nap a részvételi díj 60 %-a 
• 10-indulás napjáig a részvételi díj 100 %-a.
11.2. Lemondási és módosítási feltételek belföldi utazás/szolgáltatás esetén
Amennyiben az Utas - írásban tett nyilatkozattal - nem a 8.1., és 8.3. pontban felsorolt okok, illetve az utazási szerződésben foglaltak lényeges változtatása miatt, az utazás megkezdése előtt 16. napig az utazási szerződéstől eláll, vagy a szerződést bármikor módosítja, bánatpénz megfizetésére köteles.
11.2.1. A bánatpénz mértéke belföldi szállás foglalásakor az elállás időpontjának függvényében a következőképpen alakul:
• a szolgáltatás kezdőnapját megelőző 2. nap végéig írásban lemondott foglalás esetében nem kerül bánatpénz felszámításra,
• a szolgáltatás kezdőnapját megelőző naptól lemondott foglalás vagy előzetes lemondás nélkül történő meg nem jelenés esetén 1 éjszaka bánatpénz fizetendő.
11.2.2. A bánatpénz mértéke a belföldi szállás turnusos és kiemelt időszaki ajánlatainak, ill. csomagjainak a foglalása esetén az elállás időpontjának függvényében a következőképpen alakul:
• az utazás megkezdése előtti 16. nap végéig  az utazás teljes részvételi díjának 10 %-a
• a szolgáltatás kezdőnapját megelőző 15. naptól a 2. nap végéig 30%,
• a szolgáltatás kezdőnapját megelőző naptól, ill. előzetes lemondás nélküli meg nem jelenés esetén 90% bánatpénz kerül felszámításra.
11.3. Elállásnak minősül az is, ha az Utas előzetes nyilatkozattétel nélkül nem kezdi meg utazását, ill. a szolgáltatás igénybevételét. A fizetendő bánatpénzt az Utazási Iroda jogosult levonni az Utasnak visszajáró részvételi díj összegéből. A bánatpénz mértéke egyedi, ill. csoportos ajánlatok esetében eltérhet, melyről írásos, az utazási szerződés részét képező információt az Utas szerződéskötéskor kapja meg. Amennyiben a bánatpénzt nem vagy nem teljes körűen fedezi az Utas által befizetett részvételi díj, az Utazási iroda jogosult intézkedni a bánatpénz vagy annak fennmaradó részének követelése iránt. Amennyiben az Utas az Utazási Iroda felszólítására nem fizeti meg a bánatpénzt vagy annak fennmaradó részét, Utazási iroda jogosult jogi úton érvényesíteni követelését, melynek költségét jogosult Utasra áthárítani.
11.4. A lemondási kockázatok egy része az útlemondási biztosítás megkötésével áthárítható, ezért javasoljuk megkötését.
 
12. A 9. és 10. pont esetében indokolt visszafizetés az Utas szerződéstől való elállásától számított 8 napon belül történik. 
 
13. Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvételi jogát legkésőbb az utazás megkezdése előtt 35 napig (kivétel menetrendszerinti repülőjegyek esete) harmadik személy részére engedményezni. Az Utas az engedményezésről haladéktalanul köteles írásban az Utazási Irodát tájékoztatni és az igazolt többletköltségeket viselni és a módosítási díjat megfizetni, amelynek mértékéről az Utazási Iroda az Utast előzetesen írásban tájékoztatja. Engedményezésre csak változatlan szolgáltatások mellett van lehetőség, vízumköteles országokba szóló utazás esetén pedig továbbá akkor, ha az engedményezés folytán belépő személy a szükséges vízummal rendelkezik. Amennyiben engedményezésre azért nincs lehetőség, mert a repülőgépes helyfoglalási rendszer az Utas személyének megváltoztatását a rendelkezésre álló időn belül már nem teszi lehetővé, az Utazási Irodát ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli. Az Utas csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvételi jogát, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített utazási feltételeknek, és abban foglaltak tudomásulvételéről írásban nyilatkozik.
 
14. Az utazási szerződés lehetetlenülésére és teljesítésének megtagadására a Ptk. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Az Utazási Iroda felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen: 
a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza, 
b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az Utazási Iroda ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, 
c) vis major esetén. Ilyen esetnek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amelynek következményeit az Utazási Iroda a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani.
Az Utazási Iroda az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjat a szolgáltatás díja (a részvételi díj) összegének kétszeresében korlátozza.
 
15. Az Utazási Iroda az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője vagy közvetítője útján teljesíti, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza, így különösen azonban nem kizárólagosan az alábbiak:
A nemzetközi légi fuvarozásról szóló 1929. évi Varsói Egyezmény, a montrealban 1999. május 28.-án kelt nemzetközi légi-fuvarozásra vonatkozó jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény, a vasúti fuvarozásról szóló 1961. évi Berni Egyezmény, a tengeri fuvarozásról szóló  1974. évi Athéni Egyezmény, a szállodatulajdonosok felelősségéről szóló 1962. évi Párizsi Egyezmény, a légi fuvarozók balesetek esetén fennálló felelősségéről szóló 889/2002 EK rendelettel módosított 2027/97 EK rendelet, a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítés közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004 Ek rendelet.
Amennyiben az Utazási Iroda valamely belföldi, vagy külföldi szolgáltató megbízásából eljárva közlekedési eszköz igénybevételére vonatkozó részvételi jegyet (pl. repülőjegy, vonatjegy, buszjegy, hajójegy, stb.), vagy egyéb egyedi szolgáltatást értékesít, arra nem a jelen álta¬lános utazási feltételek, hanem az adott szolgáltató szerződési feltételei alkalmazandók.
15.1. Amennyiben az Utazási Iroda nem a szerződésnek megfelelően teljesít, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. Az Utazási Iroda nem köteles a szolgáltatás díját (részvételi díjat) leszállítani, ha az Utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. 
15.2. Az Utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az Utaskísérőnél vagy az Utazási Iroda helyi képviselőjénél (amennyiben van), ill. az Utazási Iroda ügyeleti számán bejelenteni vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért az Utas a felelős. Az Utaskísérő vagy helyi képviselő (amennyiben van) köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az Utaskísérő/helyi képviselő az Utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. Az Utaskísérő/helyi képviselő (amennyiben van) köteles az Utazási Irodát haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő/helyi képviselő hiányában az Utas köteles a helyi szolgáltatóval együttműködésben a felmerült probléma elhárítása érdekében minden tőle telhetőt késedelem nélkül megtenni, az esetleges kár mértékét csökkenteni és a felmerült problémáról, hibás teljesítésről jegyzőkönyvet felvetetni. (pl. ha az Utas a szálláshelyek átvételekor bárminemű hiányosságot észlel, azt köteles a szálláshely recepcióján azonnal jelezni és a szolgáltatóval együtt az adott problémára megoldást keresni.)
Az Utazási Iroda nem felel azon károkért, amelyek az Utas együttműködésével elkerülhetők lettek volna. Amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta az Utas az Utazási Irodát (akinél az utazási szerződést megkötötte) köteles írásban, a fenti módon felvett jegyzőkönyv becsatolásával együtt ajánlott levélben tájékoztatni a hazaérkezést követően haladéktalanul, legfeljebb a hazaérkezést követő 8 napon belül. A kárigény Utas által történő késedelmes bejelentése esetében az Utazási Iroda mentesül a késedelemből eredő kár megtérítésének kötelezettsége alól. Az Utazási Iroda köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról az Utasnak a kárigény bejelentésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatást adni.
 
16. Az Utazási Iroda tájékoztatja az Utast, hogy a légi fuvarozóknak, mint az Utazási Iroda közreműködőinek felelősségét a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi VII. törvény korlátozza, továbbá az adott légitársaság szabályai az irányadók.
A poggyász légitársaság által engedélyezett súlyát meghaladó többletsúlyért az Utasnak pótdíjat kell fizetnie. A légitársaság felelős az utas halála, megsebesülése vagy bármely más testi sérülése folytán bekövetkezett kárért, ha az a baleset, amely a kárt okozta, a légi járművön vagy valamely beszállási vagy kiszállási művelet közben történt. A légitársaság felelős a feladott poggyász megsemmisülése, elvesztése vagy megrongálódása esetén keletkező károkért, ha a kárt okozó esemény a légi fuvarozás alatt következett be. A légiközlekedés során bekövetkező károkra és a kártérítés mértékére a légitársaság üzletszabályzatában, az 1936. évi XXVIII. törvénnyel kihirdetett a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó 1929. évi varsói nemzetközi egyezménynek a károsító esemény bekövetkeztekor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
 
17. Amennyiben az Utas az Utazási Iroda közreműködésével köt baleset-, betegség-, poggyász, illetve útlemondási biztosítást, akkor köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az Utasnak átadni. Az Utas kijelenti, hogy a biztosítási szabályzat és a szerződési feltételek ismeretében köti meg az utazási szerződést.
 
18. Az Utazási Iroda a teljes részvételi díj befizetését követően köteles az utazási dokumentumokat (pl. részvételi jegy és/vagy repülőjegy, voucher stb.) az Utasnak átadni, illetve köteles tájékoztatni az Utast a célállomásról kezdeményezhető kapcsolatfelvétel módjáról és az igénybe vehető biztosításokról. Az Utazási Iroda ezen dokumentumokat és információkat indulás előtt egy héttel (amennyiben az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb, az utazási szerződés megkötésekor) elektronikus úton vagy faxon küldi el az Utas által megadott e-mail címre vagy fax számra. Ezen elérhetőségek hiányában az Utazási Irodában vehető át vagy normál postai küldeményként kerülnek továbbításra az Utas által megadott címre.
 
19. Az Utas felelőssége az utazáshoz szükséges, megfelelő érvényességgel rendelkező úti okmányok és vízum megléte. Az  Utas köteles tájékozódni az úti cél és a tranzit országok át-,beutazási szabályairól. Az át- és beutazási szabályok megsértéséből eredő teljes kár az Utast terheli.
20. Az utazásra nem javasolt térségek, célországok az alábbi oldalon érhetőek el: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek.

21. Az utazással érintett térségek, célországok egészségügyi előírásai az alábbi oldalon érhetőek el: www.oek.hu/oek.web?to=11&nid=209&pid=1&lang=hun/t_blank/oOEKt%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3

20. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó hatályos jogszabályokat (pl. útlevél, vám, devizajogszabályok) és a fogadó ország egészségügyi előírásait, törvényeit, szokásait ismerni és betartani. Az Utas kötelezettséget vállal arra, hogy útlevele a hazaérkezés dátumát követő legalább 6 hónapig érvényes. Ennek elmulasztása vagy megszegése esetén keletkezett károk és többletköltségek az Utast terhelik. Amennyiben az Utas a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem vehet részt, az Utazási Iroda jogosult az Utassal szemben a teljes részvételi díjat bánatpénzként érvényesíteni.
 
21. Az utazás során az Utasnak felróható okból bekövetkező szerződött feltételektől eltérő teljesítés esetén az Utas kártérítési igénnyel nem élhet.
 
22. Az adott szálláshely házirendjének és az üzemeltető képviselője utasításainak betartása minden Utasnak kötelező.
 
23. Az Utazási Iroda jogosult az utazás megkezdésétől annak befejezéséig azonnali hatállyal kizárni az utazásból az Utast, amennyiben az Utas jelentős mértékben megzavarja az utazás lefolyását. Az Utazási Irodát ebben az esetben a teljes részvételi díj megilleti. 
 
24. Az utazás során az Utas saját testi épségéért és az általa harmadik személynek okozott bárminemű kárért közvetlenül tartozik felelősséggel.
 
25. Az Utas poggyászának, egyéb értékeinek őrizetéről, felügyeletéről az utazás során maga gondoskodik. Ezen pont kötelezettségei elmulasztásából vagy megszegéséből származó többletköltségek és károk az Utast terhelik. 
 
26. Az Utazási Iroda által szervezett vagy közvetített fakultatív kirándulásokra az előleg befizetésekor, de legkésőbb indulás előtt a szabad helyek függvényében lehet jelentkezni az Utazási Irodában.
 
27. Az Utas és az Utazási Iroda a jelen szerződésben meghatározott feltételektől eltérően is megállapodhatnak közös megegyezéssel (menetrendszerinti repülőjegyek, előfoglalás, csoportos utazás, egyéni igények alapján összeállított csomagok stb.).
 
28. Az Utazási Iroda a működéshez előírt vagyoni biztosítékra letéti szerződést kötött az FHB Bank Zrt-vel. (1082 Budapest Üllői u. 48.). 
Az Utazási Iroda biztosítási partnere (a 213/1996. (XII. 23.) Korm. r. 10. § és a 281/2008. (XI. 28.) Korm. r. 4.§ (1) bekezdés k) pont): Magyar Posta Biztosító Zrt. székhelye: 1022 Budapest, Bég u. 3-5. Levelezési cím: 1535 Budapest Pf. 952.  Tel +36 (06) 423-4200, 24 órás magyar és idegen nyelvű asszisztencia száma +36-1-423-4246, Weboldal: http://www.postabiztosito.hu
Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás fajtáiról, árairól, a biztosítás által fedezett kockázatokról, valamint a biztosítókról részletes felvilágosítás Utazási Irodánkban kapható. 
Az útlemondási biztosítást díja külföldre történő utazás esetében a részvételi díj 2,5%-a. A útlemondási  biztosítás alapján a biztosító vállalja, hogy amennyiben az Utas – a biztosító által meghatározott események miatt – nem tudja utazását megkezdeni, 20% önrész levonásával a befizetett részvételi díjat visszatéríti. A biztosító által elfogadott eseményekről az Utas részletes tájékoztatást kap az Utazási Irodában. Az Utas köteles az útlemondási szabályzat szerinti útlemondási ok bekövetkeztét követő 2 munkanapon belül a lemondást az utazási irodánál írásban bejelenteni, ill. az útlemondási ok bekövetkeztét követő 8 munkanapon belül a Biztosítónál írásban bejelenteni a kárbejelentő nyomtatvánnyal, a lemondást alátámasztó igazolásokkal együtt. Az útlemondási biztosítás díja nem visszatéríthető.
Az útlemondási biztosítás a betegség-, balest-, poggyászbiztosítás megkötésével egyidejűleg köthető meg.
29. Vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában az eljáró bíróság pertípustól és pertárgy értékétől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, ill. Pest Környéki Törvényszék.
 
30. A díjemelés indokoltsága és az utazási szerződés hiányossága tekintetében az Utas a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (1088 Budapest, József krt. 6) fordulhat.